Order

SEDIX® – Receptfritt läkemedel vid oro och insomningsproblem

Sedix är ett receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel. Sedix är använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Varje förpackning innehåller 28 dragerade tabletter.

 • Vid mild oro och insomningsbesvär
 • Välj att betala via kreditkort eller faktura
 • Fri frakt

Läkemedel: Läs bipacksedeln

Fast leverans – smidigt, enkelt!

Du får två paket Sedix per månad, 298 kr totalt. Levererade direkt till din brevlåda. Fri frakt. Ingen bindningstid.

Styckköp

Du får ett paket Sedix levererat till din brevlåda. 149 kr inkl. frakt.

Har du en rabattkod? Klicka här för att ange kod
Beställ SEDIX® 149,00 kr
Gratis frakt 0,00 kr

Oops.

It looks like an important part of the checkout experience failed to load and we are unable to offer you a way to pay right now.

Please refresh the page to try again. If this isn't the first time you've seen this message then there may be a more permanent error and you should contact customer service at Klarna.com.

Your personal data will be used to process your order, support your experience throughout this website, and for other purposes described in our integritetspolicy.

Information

Sedix förpackningsinformation

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande
på erfarenhet av långvarig användning.

1 tablett innehåller 200 mg extrakt av Passiflora incarnata L. (passionsblomma),
motsvarande 700 mg — 1000 mg torkad ört av passionsblomma.

Läs bipacksedeln före användning.
Förvaras i originalförpackningen.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Detta läkemedel kan försämra förmågan att köra bil eller använda maskiner.
Om du känner dig påverkad, ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Dosering

Vuxna och ungdomar över 12 år:

Vid lindriga symtom på nervös anspänning: 1 till 2 tabletter morgon och kväll.

Vid sömnsvårigheter: 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags.

Svälj tabletterna med ett stort glas vatten.

Rekommanderas inte till barn under 12 år, gravida eller ammande kvinnor.

Om dina symptom förvärras eller inte förbättras efter 2 veckor bör du kontakta läkare.

Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning.

 Tillverkare

Tilman S.A.

Representant och ombud i Sverige

Sana Pharma Medical AS

Innehåll

Verksamt ämne

Extrakt av passionsblomma (Passiflora incarnata L., herba).

1 tablett innehåller

200 mg extrakt (som torrextrakt) från Passiflora incarnata L., herba

Övriga innehållsämnen är

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykolat (typ A), hydrogenerad bomullsolja, vattenfri kolloidal kiseloxid, trikalciumfosfat.

Dragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, röd järnoxid (E172).

Det hjälpämne som används i extraktet är maltodextrin.

Dosering

Rekommenderad dos för vuxna och barn över 12 år:

För lindring av lätt oro:

1–2 tabletter morgon och kväll. Dosen kan ökas enligt läkarens eller apotekets anvisningar (dock högst 8 tabletter om dagen).

För att underlätta insomning:

1–2 tabletter på kvällen 30 minuter innan sänggående.

Svälj tabletterna med ett stort glas vatten.

Leveransinformation

Välj leverans

På denna produkt erbjuder vi styckköp som första handsval.

Fast leverans

Leveranserna går att anpassa genom att kontakta kundservice via e-post: kundservice@sanapharmasweden.se. Vi hjälper dig gärna om du vill ha regelbundna leveranser av Sedix.

Betala direkt med kort eller välj att betala med faktura. 

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Sedix, dragerade tabletter 

Extrakt av passionsblomma

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
 • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor.

I denna bipacksedel finns information om följande:

 1. Vad Sedix är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Sedix
 3. Hur du tar Sedix
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Sedix ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Sedix är och vad det används för

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

2. Vad du behöver veta innan du tar Sedix

Ta inte Sedix:

 • om du är allergisk mot passionsblomma eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

 • I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning av Sedix till barn under 12 år.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel rekommenderas inte till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Sedix

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel. Samtidig användning av Sedix och syntetiska lugnande läkemedel (t.ex. bensodiazepiner) rekommenderas inte, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare.

Graviditet och amning

På grund av otillräcklig erfarenhet, bör Sedix inte användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel kan försämra förmågan att köra bil eller använda maskiner. Om du känner dig påverkad, ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

3. Hur du tar Sedix

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar över 12 år är:

 • Vid lindriga symtom på nervös anspänning: 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Dosen kan höjas enligt din läkares ordination (högst 8 tabletter per dag).
 • Vid sömnsvårigheter: 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags.

Svälj tabletten med ett stort glas vatten.

Om dina symptom förvärras eller inte förbättras efter 2 veckor bör du kontakta läkare.

Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning.

Om du har tagit för stor mängd av Sedix

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Inget fall av överdosering har rapporterats.

Om du har glömt att ta Sedix

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Sedix

Inga oönskade effekter förväntas i samband med att behandlingen avslutas.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar 

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Inga biverkningar har rapporterats.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Sedix ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Förvaras i originalförpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är extrakt av passionsblomma, (Passiflora incarnata L.), ört.1 tablett innehåller 200 mg torrt extrakt av Passiflora incarnata L. (passionsblomma), motsvarande 700 mg – 1000 mg torkad ört av passionsblomma. Extraktionsmedel: Etanol 60% v/v.
 • Övriga innehållsämnen är: hydrogenerad bomullsfröolja, vattenfri kolloidal kiseldioxid, trikalciumfosfat. Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykolat (typ A), Dragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, röd järnoxid (E172). Hjälpämne i extraktet är maltodextrin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sedix är rosa, avlånga, bikonvexa dragerade tabletter.

Sedix finns i förpackningar om 28, 42 eller 98 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av registrering för försäljning och tillverkare

Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, Belgien

Lokal företrädare:

Sana Pharma Medical AS, Enebakkveien 117A, 0680 Oslo, Norge

Detta läkemedel är registrerat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Belgien, Luxemburg: Sedistress 200

Spanien, Grekland, Cypern : Sedistress

Frankrike: Anxemil

Nederländerna: Sofytol

Finland, Norge, Sverige: Sedix

Denna bipacksedel ändrades senast 2016-11-21